Forside

Forside

Generelle betingelser

Betingelserne nedenfor regulerer aftaleforholdet mellem rejsearrangør Travel Sense A/S og kunden (i det følgende Kunden), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.travelsense.dk, fremsendte tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem Kunden og Travel Sense A/S.

1. Aftaleindgåelse

1.1. Indgåelsen

En aftale om køb af en rejse mellem Kunden og Travel Sense A/S er indgået og bindende for begge parter, når bekræftet tilbud accepteres af Kunden. Tilbuddet accepteres af Kunden, når denne enten mundtligt eller skriftligt meddeler Travel Sense A/S, at Kunden ønsker at bestille rejsen. Dette gælder også for grupperejser. For grupperejser findes der dog i visse tilfælde en kontrakt, såfremt dette er tilfælde, er aftalen bindende ved underskrivelse heraf.

Disse ”Generelle betingelser” gælder også ved grupperejser medmindre andet er aftalt i separat kontrakt.

At tilbuddet er bekræftet betyder, at Travel Sense A/S har bekræftet, at alle overnatninger, transporter, eventbilletter osv. kan gennemføres, som det fremgår af tilbud, oplæg og rejseplan. Ved sin accept af tilbuddet bekræfter Kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de øvrige oplyste vilkår for rejsen. Hvis det mod forventning sker, at Travel Sense A/S straks efter kundens accept forhindres i at levere den pågældende rejse/event pga. manglende ledighed, forbeholder Travel Sense A/S sig retten til at annullere handlen. Dette skal meddeles Kunden straks efter accept af tilbud senest 24 timer efter.

Kunden skal mundtligt eller skriftligt acceptere det bekræftede tilbud inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt Kunden ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er Travel Sense A/S ikke længere bundet af tilbuddet.

Travel Sense A/S fremsender efter aftalens indgåelse en bekræftelse og faktura på rejsen til den af kunden oplyste mailadresse.

Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

1.2 COVID-19

Det er Kundens ansvar, at opfylde gældende indrejseregler og vaccinationskrav på rejsemålet.

Kan Travel Sense A/S gennemføre forskellige rejseydelser, såsom levering af fly, hotel og sportsbillet, er der ikke tale om et pakkerejseansvar fra Travel Sense A/S, men derimod er det Kundens egne personlige forhold der gør sig gældende.

Eksempler på pakkerejseansvar:

• Indrejseforbud på destinationen
• UM fraråder indrejse (orange/rød)
• Aflysning af fodboldkamp
• Ingen tilskuere på stadion

Eksempler på Kundens egne personlige forhold, hvor Travel Sense A/S ikke har pakkerejseansvar. I disse tilfælde henviser vi til Kundens egne afbestillings- eller rejseforsikring:

• Lokale (nationale) restriktioner herunder krav om test og isolation. Hvor der ikke er totalt indrejseforbud på destinationen.
• Manglende vaccination eller test
• Smittet med Corona før afrejsen
• Nær kontakt med smittet person før afrejsen

1.3 Rejsedokumenter

Travel Sense A/S fremsender efter aftalens indgåelse og uden unødig forsinkelse bekræftet rejseplan og faktura til Kunden.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem Kunden og Travel Sense A/S, herunder - men ikke begrænset til - ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som Kunden har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Travel Sense A/S kan kontakte Kunden både før og under rejsen.

Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne inden 3 dage efter bekræftelse af tilbuddet, skal Kunden straks kontakte Travel Sense A/S. Såfremt Kunden har opgivet en e-mailadresse, skal Kunden forinden tjekke spam-filtret.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.). Kunden skal straks reagere over for Travel Sense A/S, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.4 Persondatapolitik

For at en kunde kan indgå aftale med Travel Sense A/S, er det nødvendigt at indsamle følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Vi foretager registreringen af disse personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Travel Sense A/S og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via Travel Sense A/S's website, sikres det, at dette altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor.

Ansatte hos Travel Sense A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden.

Travel Sense A/S opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Travel Sense A/S videregives eller -sælges på ingen måde til tredjemand, og Travel Sense A/S registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Travel Sense A/S har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Jf. Persondataloven har Kunden også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Travel Sense A/S via e-mail til christian@travelsense.dk

2. Pris og betaling

2.1 Pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at prisen omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, som Kunden har købt hos Travel Sense A/S.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer (fx city tax) og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos Kunden, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

2.2 Betaling

Misligholder Kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Travel Sense A/S ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Travel Sense A/S ret til betaling af det beløb, som Kunden ville miste efter reglerne i afsnit 7.2., såfremt Kunden valgte at afbestille rejsen på dagen for den manglende betaling.

2.3 Depositum

Samtidig med accept af tilbud betales i visse tilfælde et depositum på minimum 30%, medmindre andet er anført på fakturaen. En eventuel afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum. Sker aftaleindgåelsen mindre end 90 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet.

2.4 Slutbetaling

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 90 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført på fakturaen.

Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt senest 7 dage før afrejsedagen. Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 7 dage inden afrejsen, skal Kunden straks kontakte Travel Sense A/S. Kunden skal forinden tjekke spam-filtret på den opgivne e-mailadresse.

Bemærk:

Ifølge loven, må Travel Sense A/S ikke modtage kontantbeløb for over 19.999 kr. Overstiger rejsens pris dette beløb, er det muligt at betale 19.999 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller med kreditkort. Gavekort købt kontant sidestilles med en kontant betaling.

Travel Sense A/S modtager gavekort og kontanter i tidsrummet 08.30-16.00 på alle hverdage eller efter nærmere aftale med jeres rejserådgiver.

3. Afbestillings- og rejseforsikring

Travel Sense A/S giver inden aftaleindgåelsen Kunden oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker Kundens udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Ønsker Kunden at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via Travel Sense A/S, skal Kunden meddele Travel Sense A/S dette, inden aftalen er endeligt indgået. En afbestillingsforsikring koster typisk 6 % af rejsens pris.

4. Den rejsendes generelle pligter

4.1 Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter (bl.a. vaccinationer)

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Selv om Danmark er med i Schengen-samarbejdet, skal alle rejsende altid medbringe gyldigt pas. For at passet er gyldigt, skal alle sider være tydelige og passet skal have plads til nye stempler.

Travel Sense A/S oplyser ved indgåelse af aftalen Kunden om pas- og visumkrav. Kunden skal være opmærksom på, at behandlingstiden for visumansøgninger varierer fra land til land, og opfordres til altid at ansøge om visum i god tid inden afrejse. Travel Sense A/S oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen.

Travel Sense A/S's oplysninger om pas- og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har Kunden ikke dansk pas, eller har Kunden dobbelt statsborgerskab, skal Kunden gøre Travel Sense A/S opmærksom herpå, således at Kunden kan få korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunder, der medbringer medicin indeholdende euforiserende stoffer, er selv ansvarlige for at kunne dokumentere behovet for dette. Kontakt venligst egen læge for udarbejdelse af dokumentation.

Består deltagerne på Kundens rejse af mindreårige uden ledsagelse af egne forældre/egen værge, skal Kunden kontakte rejselandets ambassade/konsulat. Kunden skal ligeledes være opmærksom på, at der gælder særlige regler, såfremt Kundens børn kun rejser med den ene af deres forældre. Kunden kan finde yderligere information om reglerne for at rejse med børn på denne hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/boern-unge-paa-rejse/

Kunden er også velkommen til at kontakte Travel Sense A/S for yderligere information om disse regler.

4.2 Bevægelseshæmmede personer

Det vil fremgå af Travel Sense A/S udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Kunden kan desuden før aftalens indgåelse anmode Travel Sense A/S om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til kundens eller dennes medrejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at Kunden giver Travel Sense A/S alle nødvendige og relevante oplysninger om Kundens behov.

4.3 Navne på rejsedokumenter

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af Kundens rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af rejsedeltagernes pas. Bliver Kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal Kunden straks meddele dette til Travel Sense A/S, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på Kundens forhold, skal udgifter forbundet hermed afholdes af Kunden. Hvis ændringer ikke er muligt, kan Kunden ikke holde Travel Sense A/S ansvarlig herfor.

4.4 Rettidigt fremmøde

I de tilfælde, hvor Kunden ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal Kunden rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis Kunden ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal Kunden kontakte Travel Sense A/S. Ved Kundens manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller Travel Sense A/S, vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og Kunden vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen herfor refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i korrekt rækkefølge. Hvis Kunden ikke anvender flybilletterne i korrekt rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan Kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Kunden skal have afsluttet eventuelt check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in-køen, hvis Kunden kan forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Dette kan gøres på luftfartsselskabernes hjemmeside.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for Travel Sense A/S kontrol. Kunden kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende over for Travel Sense A/S.

4.5 Ordensbestemmelser

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler, stadions etc.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at Kunden af Travel Sense A/S eller dennes repræsentanter bortvises fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er Kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Travel Sense A/S er ikke ansvarlig over for offentlig myndighedsudøvelse; herunder - men ikke begrænset til - politiets indgreb/handling over for Kunden i forbindelse med Kundens upassende adfærd. Kunden er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som Kunden eventuelt vil blive påført, ligesom Kunden ikke kan gøre krav gældende over for Travel Sense A/S og ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

4.6 Manglende efterlevelse

Overholder Kunden ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan Kunden ikke gøre krav gældende mod Travel Sense A/S, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af Kundens generelle pligter medfører.

5. Ændringer af den indgåede aftale

5.1 Overdragelse af pakkerejsen

Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et tillæg tilsvarende de faktiske omkostninger ved overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives skriftligt og på et varigt medium til Travel Sense A/S senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at Kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af Travel Sense A/S ved aftalens indgåelse anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af Travel Sense A/S, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af Kundens rejsedokumenter. I den forbindelse henledes Kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter). Ved køb af sports- og eventbilletter er det i visse tilfælde ej heller muligt at overdrage billetterne da de er personlige. Det er til enhver tid sports- og eventudbydernes regler der er gældende.

Det vil fremgå af Kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten eller øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner, gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

5.2 Prisændringer

Travel Sense A/S kan efter aftalens indgåelse ikke foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen.

Travel Sense A/S har pligt til at oplyse, hvis der lokalt vil ske justeringer eller forhøjelser af skatter, afgifter eller gebyrer, som Kunden selv skal afregne lokalt.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris

Ændring

Beregning

Ny pris

1.000 kr., heraf skatter og afgifter

Stigning i lokale skatter: 100 kr.

1.000 kr. + 100 kr.

1.100 kr.


Travel Sense A/S kurssikrer ved fakturering alle solgte rejser, således at Kunden ikke udsættes for en merpris i tilfælde af en valutakursstigning. Dette betyder også, at Kunden ikke kan kræve prisnedsættelse, hvis den aktuelle valutakurs måtte falde.

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen.

5.3 Kundens ændringer af pakkerejsen

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Travel Sense A/S hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Travel Sense A/S at ændre pakkerejsen, skal Kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Det betragtes bl.a. som en ændring, hvis datoer skal ændres, hvis der justeres på antallet af deltagere, hvis rejseruten ændres, eller der måtte ønskes ændringer i indkvarteringsformen.

Travel Sense A/S er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

En pakkerejse hvori der indgår en sports- eller eventbillet ikke ændres eller refunderes. Dette betyder, at hvis man har købt og bekræftet en rejse, hvor f.eks. en fodboldbillet er inkluderet, så kan denne rejse IKKE ændres.

Ændringer af flybilletter er forbundet med et gebyr, som kan variere alt efter hvilket flyselskab, der er anvendt og hvilken billettype der købt. Ændringer af hotelovernatninger kan i visse tilfælde foretages gebyrfrit.

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer, som Travel Sense A/S ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis Kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 7.2, og en ny bestilling.

5.4 Travel Sense A/S's ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse

5.4.1 Uvæsentlige ændringer

Travel Sense A/S er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Travel Sense A/S inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser Kunden om de pågældende ændringer.

5.4.2 Ændring af eventdato

Ved køb af en pakkerejse, hvori der indgår en sports- eller eventbillet, gælder rejsen til den pågældende event. Bliver datoen på denne event ændret, ændres hele rejsen med, således at Kunden stadig har mulighed for at opleve pågældende event. Pakkerejsen er dermed gældende til den pågældende event og ikke en bestemt dato. Der er dog undtagelser – særligt til fodboldkampe – hvor en ændring af kampens dato giver Kunden ret til refundering af rejsen, såfremt Kunden ønsker det. Læs nærmere her: https://www.travelsense.dk/rejser/FAQ-1 Travel Sense A/S tager ikke ansvar for udgifter og ændringer af flybilletter, der ikke er købt via Travel Sense A/S.

5.4.3 Andre ændringer

Hvis Travel Sense A/S inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

· foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,

· eller ikke kan levere bestemte ydelser, som Kunden har anmodet om, og som Travel Sense A/S har accepteret at levere,

· eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%,

har Kunden følgende rettigheder:

· Kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,

· eller Kunden kan deltage i en erstatningsrejse, såfremt dette tilbydes af Travel Sense A/S.

Travel Sense A/S er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til Kunden og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning, de måtte have for pakkerejsens pris.

Travel Sense A/S fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår Kunden skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at Kunden anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Kunden kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6. Ved køb kun af flybillet

Når Kunden alene køber en flybillet, er Kunden ikke dækket af Lov om Pakkerejser. Kunden skal derfor nærlæse sit tilbud og andre medfølgende papirer, da det er disse, der bestemmer indholdet af aftalen. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst på fremsendte tilbud. Prisen er gældende i 24 timer, hvilket betyder, at tilbuddet skal accepteres og betales inden for 24 timer, for at Travel Sense A/S kan honorere prisen. Betales billetten ikke samme dag, skal prisen opdateres af Travel Sense A/S, inden den rejsende kan gøre brug af tilbuddet.

BEMÆRK, at Travel Sense A/S sælger flybilletter på flyselskabets vegne (herunder også chartret flyselskaber), og at Travel Sense A/S derfor ikke er Kundens aftalepart, men kun formidler. Det er flyselskabet, som er Kundens aftalepart og leverandør af rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende rejsen skal rettes mod flyselskabet, f.eks. i tilfælde af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv. Dvs. at det er flyselskabets generelle betingelser der regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og flyselskabet. Kunden kan finde de til enhver tid gældende betingelser på flyselskabets hjemmeside. For chartret flyselskaber gælder andre standardbetingelser via flybroker. Travel Sense A/S bruger primært AirContact som flybroker medmindre andet er oplyst (klik her for at se betingelser for chartret fly). Ovenstående vilkår accepterer Kunden i forbindelse med 1. indbetaling som enten er en depositumbetaling eller slutbetaling.

I det tilfælde, Kundens rejsendes flyselskab går konkurs (og billetten er t/r til Danmark), betyder ovenstående, at Kunden kan rette krav mod Rejsegarantifonden, som skal sørge for, at Kunden kan komme hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der efterfølgende er midler tilbage i Rejsegarantipuljen, vil Kunden endvidere kunne søge refusion af en billet, der ikke kan benyttes grundet konkursen.

Kan enighed om et erstatningskrav ifm. køb af enkelt ydelse (flybillet eller fx hotelophold) ikke opnås ved reklamation til Travel Sense A/S eller formidleren, kan kunden indbringe en klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Kunden kan gå videre med sin klage til Nævnenes Hus.

7. Aftalens ophør

7.1 Fortrydelsesret

For køb af pakkerejse gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

7.2 Afbestilling af pakkerejsen

7.2.1 Normale afbestillingsvilkår

Ved afbestilling senest 90 dage før afrejsedagen tilbagebetaler Travel Sense A/S kunden det allerede betalte beløb med fradrag af et gebyr, der svarer til det betalte depositum.

Ved afbestilling senere end 90 dage før afrejsen, har Travel Sense A/S ret til at beregne sig rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr.

En pakkerejse hvori der indgår en sports- eller eventbillet kan ikke refunderes. Dette betyder, at hvis man har købt og bekræftet en rejse, hvor f.eks. en fodboldbillet er inkluderet, så kan denne rejse IKKE afbestilles eller refunderes.

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en event, en flybillet eller anden ydelse måtte være behæftet med strengere afbestillingsbetingelser end ovennævnte, vil disse være gældende og blive oplyst på fakturaen.

Der kan gælde andre afbestillingsvilkår for grupperejser.

7.2.2 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv. (Force majeure)

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at Kunden kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen ud fra en objektiv vurdering; f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Travel Sense A/S.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis Kunden ved aftalens indgåelse kendte til eller burde kende til den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden i øvrigt var almindeligt kendt. Bemærk at ”Pakkerejsegarantien” er en undtagelse gældende for rejser solgt fra den 24. juni 2020 og frem med udrejse fra 1. januar 2021. Se afsnit 5.4.3.

Kan Kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 7.2.

7.2.3 Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 7.2.1 og 7.2.2 skal ske senest 14 dage efter Kundens afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes senest beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

7.3 Opsigelse fra Travel Sense A/S

7.3.1 Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af Travel Sense A/S's udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvilket antal deltagere, der minimum skal være tilmeldt, eller en minimumsbelægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt i hvor lang tid før afrejse dette antal senest skal være opnået.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan Travel Sense A/S ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Travel Sense A/S underretter Kunden om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,

7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller

48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

7.3.2 Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Travel Sense A/S kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Travel Sense A/S er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I dette tilfælde skal Travel Sense A/S underrette Kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden vil ikke have krav på yderligere erstatning.

8. Andre forhold vedr. pakkerejse med sports- og eventbillet

8.1 Bestilling af flybilletter til sportsrejser

De fleste pakkerejser der udbydes på www.travelsense.dk består af hotelovernatning og eventbillet – dvs. ingen flybillet. I langt de fleste tilfælde er det dog muligt at tilføje flybilletter til sin pakkerejse. Travel Sense A/S tager et gebyr på enten 350 kr. eller 500 kr. for at håndtere og udstede flybilletter. Gebyret dækker administration og den risiko, der er forbundet med bestilling af flybilletter. Køber man flybilletter med i en samlet pakkerejse, er det Travel Sense A/S's ansvar, at Kunden når frem til destinationen i tide til pågældende event. Travel Sense A/S har dermed pligt til at håndtere nødvendige flyændringer. Gebyret er 350 kr. ved flybilletter billigere end 2.000 kr. og 500 kr. ved flybilletter dyrere end 2.000 kr. Køber Kunden egne flybilletter, er det Kundens eget ansvar at håndtere eventuelle ændringer. Hvis Kunden selv ønsker at købe flybilletter, anbefaler Travel Sense A/S altid, at det gøres direkte på pågældende flyselskabs hjemmeside.

8.2 Billetsikkerhed

Travel Sense A/S har hvert år mere end 5.000 gæster til diverse sportsarrangementer, og alle vil få deres gyldige billetter leveret. Skulle det ske at sports- og eventbilletten ikke kan leveres, refunderes hele rejsen. Travel Sense A/S skal altid kontaktes under selve rejsen, hvis der mod forventning skulle opstå problemer i forbindelse med billetleveringen. Kontaktes Travel Sense A/S ikke under selve rejsen, kan der efterfølgende ikke stilles krav om refundering. Travel Sense A/S garanterer som minimum billetter to og to, således at ingen sidder alene. Læs mere her: https://www.travelsense.dk/rejser/FAQ-1. Dog gælder andre regler i Spanien og Frankrig. Læs mere her: https://www.travelsense.dk/rejser/fodboldpladser-i-spanien-36

8.3 Opdatering af websider

Travel Sense A/S opdaterer løbende rejsetilbud på www.travelsense.dk samt Facebook. Der kan opstå ændringer med kort varsel. Det er således altid den seneste version af den pågældende hjemmeside, der er gældende. Travel Sense A/S er uden ansvar såfremt Kunden skulle have gemt en tidligere version på egen computer eller Kunden har undladt at foretage en opdatering af den pågældende hjemmeside.


9. Mangler og reklamation

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse undervejs eller på rejsemålet skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Travel Sense A/S, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis Travel Sense A/S's eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller disse efter kundens opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal kunden omgående reklamere direkte til Travel Sense A/S.

Medfører en lokal udbedring af fejl/mangel en ekstra betaling, vil Travel Sense A/S ofte dække denne omkostning, men det kræver, at vi først informeres om problemet og dernæst anerkender den ekstra udgift.

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Travel Sense A/S's medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – i skriftlig form. Herudover bør Kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader Kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, kan det have konsekvenser for Kundens ret til efterfølgende at påberåbe manglen og opnå kompensation herfor.

10. Begrænsninger i Travel Sense A/S's erstatningsansvar

Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven har luftfartsselskaberne det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse.

Travel Sense A/S begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal-konventionerne (luftbefordring), Athen-konventionen, EU Forordning 392/2009 (befordring til søs), COTIF-konventionen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Travel Sense A/S's erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Eventuel erstatning udregnes i SDR (Special Drawing Rights). Den gældende SDR-kurs (XDR) kan ses på www.nationalbanken.dk.

· Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne er begrænsningerne på den maksimale erstatning sat til:

· Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel

· Ved skader, der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR

· Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

· Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

· Ved passagerers død eller tilskadekomst: Fra 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld

· Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR

· Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

· Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU -forordning 1371/2007 er sat til:

· Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR

· Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR

· Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR

· Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller i andre internationale konventioner, begrænser Travel Sense A/S sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

11. Fremsættelse af krav efter rejsens afslutning

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Travel Sense A/S - skal fremsættes over for Travel Sense A/S inden rimelig tid efterrejsens afslutning i modsat fald mister Kunden retten til at gøre krav mod Travel Sense A/S gældende.

Den rejsende kan efter hjemkomst reklamere til Travel Sense A/S på info@travelsense.dk

12. Adgang til modregning ved udbetaling af erstatning og/eller kompensation

Kunden skal ved fremsendelsen af sin reklamation til Travel Sense A/S oplyse, om Kunden også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har Travel Sense A/S efter Lov om Pakkerejser ret til at modregne denne erstatning og/eller kompensation.

13. Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved reklamation til Travel Sense A/S eller formidleren, kan Kunden indbringe en klage for reklamation for Pakkerejseankenævnet. Pakkerejseankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal, såfremt parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af for. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

Travel Sense er naturligvis medlem af Rejsegarantifonden (nr. 1504).